Szkodniki w sadach

W sadach nie chronionych szkodniki powoduj± bardzo du¿e straty, siêgaj±ce nawet do 80%. Do najgro¼niejszych szkodników nale¿±: kwieciak jab³kowiec, owocówka jab³kóweczka, mszyce, przêdziorki, zwójki li¶ciowe, toczyk gruszowiaczek oraz owocnice. Nasilenie wystêpowania ich zale¿y od pogody, ilo¶ci nie chronionych drzew w okolicy oraz potencja³u szkodników w poprzednim roku.

Do ¶rodków które zwalczaj± szkodniki nale¿±: Actara, Cyperfir 100 EC, Karate Zeon, Pirimor (tylko mszyce).Apollo, Catane - przêdziorki. Przy zwalczaniu szkodników, najlepiej korzystaæ z programu ochrony ro¶lin sadowniczych, który jest corocznie wydawany na ³amach Has³a Ogrodniczego.

POWRÓT DO G£ÓWNEJ